Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 43/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 30.490,48 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 500 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 10.000 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 5.000 zł
d) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 4.990,48 zł
e) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 2.500 zł
f) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 6.500 zł
g) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 1.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 6.380 zł na:
- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP - 5.000 zł
- zakup butów do strojów ludowych dla KGW w Cewkowie - 1.380 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 czerwca 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 500 500
  02001 Gospodarka leśna 500 500
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   500
  4300 Zakup usług pozostałych 500  
2. 600 Transport i łączność 10.000 10.000
  60017 Drogi wewnętrzne 10.000 10.000
  4270 Zakup usług remontowych   10.000
  4300 Zakup usług pozostałych 10.000  
3. 750 Administracja publiczna 5.000 5.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000 5.000
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   2.000
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   3.000
  4260 Zakup energii 5.000  
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000  
  75412 Ochotnicze straże pożarne 5.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000  
5. 758 Różne rozliczenia   6.380
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   6.380
  4810 Rezerwy   6.380
6. 801 Oświata i wychowanie 4.990,48 4.990,48
  80195 Pozostała działalność 4.990,48 4.990,48
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników   395,95
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników   43,68
  4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.494,39  
  4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 496,09  
  4307 Zakup usług pozostałych   4.098,44
  4309 Zakup usług pozostałych   452,41
7. 851 Ochrona zdrowia 2.500 2.500
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.500 2.500
  4190 Nagrody konkursowe 500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.500
  4220 Zakup środków żywności 500  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.500  
8. 852 Pomoc społeczna 6.500 6.500
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 6.500 6.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   6.500
  4300 Zakup usług pozostałych 6.500  
9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000 1.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.000 1.000
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   500
  4270 Zakup usług remontowych 1.000  
  4480 Podatek od nieruchomości   500
10. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.380  
  92195 Pozostała działalność 1.380  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.380  
    Razem 36.870,48 36.870,48

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 10:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż