Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Stary Dzików w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

Zarządzenie Nr 44/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Stary Dzików w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 6, ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218)

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się lokalizację Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Stary Dzików na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju, wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także zasady i sposób przygotowania, rozwinięcia i funkcjonowania na nim stanu osobowego Stałego Dyżuru. Główne Stanowisko Kierowania Wójta Gminy Stary Dzików wchodzi w skład systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie podkarpackim.

§ 2

Główne Stanowisko Kierowania Wójta Gminy Stary Dzików organizowane będzie na bazie budynku stałej siedziby Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79.

§ 3

Przedsięwzięcia oraz czynnoser związane z przygotowaniem w/w stanowiska kierowania wyszczególnione w § 15 i § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym zwanego dalej "rozporządzeniem" realizują kierownicy referatów i osoby zajmujące odpowiednie stanowiska służbowe, wg ustaleń określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 4

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Głównego Stanowiska Kierowania Wójta oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

W ramach przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem Głównego Stanowiska Kierowania zobowiązuje się i upoważnia:
1. Pracownika ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Gminy do :
a) opracowania i utrzymania w stałej aktualności planu przygotowania i wykorzystania Głównego Stanowiska Kierowania;
b) we współdziałaniu z kierownikami referatów i innymi stanowiskami pracy Urzędu oraz kierownikami jednostek współdziałających, po akceptacji Sekretarza Gminy, ustalenie wykazu osób przewidzianych do pracy i rozmieszczenia ich na w/w GSK;
c) złożenie wniosków o zabezpieczenie świadczeń osobistych i rzeczowych do rozwinięcia i funkcjonowania stanowiska kierowania;
d) określenie zakresu prac konserwacyjno-remontowych obiektu wykorzystywanego na GSK;
e) zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania stanu osobowego o zagrożeniach;
f) zawarcie porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Lubaczowie w sprawie wydzielenia niezbędnych sił i środków do organizacji ochrony i obrony GSK;
- koordynacji przedsięwzięć związanych z zapewnieniem ochrony fizycznej GSK;
- utrzymywania porządku i bezpieczeństwa w rejonie budynku GSK podczas jego funkcjonowania.
2. Kierownika Referatu Organizacyjnego do:
a) przygotowania "Regulaminu Urzędu Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny" oraz innych instrukcji pracy na GSK;
b) koordynowania działań związanych z zapewnieniem:
- utrzymania stanu technicznego oraz modernizacji infrastruktury GSK z uwzględnieniem wymogów określonych w § 16 w/w rozporządzenia Rady Ministrów;
- wyposażenie SK w urządzenia techniczne, sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku;
- organizacji grupy organizacyjno - przygotowawczej przystosowania obiektu do rozwinięcia i funkcjonowania GSK;
- zaplanowania organizacji żywienia i zaopatrywania stanu osobowego w niezbędne artykuły codziennego użytku;
- zabezpieczenie obsługi środków transportu i urządzeń technicznych wykorzystywanych na GSK;
- zaopatrywania w materiały pędne i smary;
- zabezpieczenia medycznego stanu osobowego Urzędu na GSK.
3) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych do:
a) ustalenia zasad i trybu oraz zapewnienia obiegu informacji niejawnych na GSK, a także zorganizowania utajnionych systemów teleinformatycznych;
b) koordynowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem ochrony fizycznej GSK.

§ 6

Instrukcja pracy na Głównym Stanowisku Kierowania Wójta Gminy Stary Dzików w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Regulamin Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Stary Dzików w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Stary Dzików w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż