Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 45/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 255.048 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację rządowego programu "Dobry start" - 186.000 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- realizację rządowego programu "Aktywna tablica" - 28.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 41.048 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 186.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- świadczenie wychowawcze - 186.000 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 255.048 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 41.048 zł
- wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry start" - 180.000 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego program "Dobry start" - 6.000 zł
- zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych - 28.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 186.000 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 186.000 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 186.000 zł, z tego na:
- realizację rządowego programu "Dobry start" - 186.000 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 186.000 zł, z tego na:
- świadczenia wychowawcze - 186.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 czerwca 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 28.000
  80101 Szkoły podstawowe 28.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 28.000
2. 852 Pomoc społeczna 41.048
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 41.048
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 41.048
3. 855 Rodzina 186.000
  85504 Wspieranie rodziny 186.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 186.000
    Razem zwiększenia 255.048
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzinaa 186.000
  85501 Świadczenia wychowawcze 186.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 186.000
    Razem zmniejszenia 186.000

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 czerwca 2018 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 28.000
  80101 Szkoły podstawowe 28.000
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 28.000
2. 852 Pomoc społeczna 41.048
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 41.048
  3110 Świadczenia społeczne 41.048
3. 855 Rodzina 186.000
  85504 Wspieranie rodziny 186.000
  3110 Świadczenia społeczne 180.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000
    Razem zwiększenia 255.048
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 186.000
  85501 Świadczenia wychowawcze 186.000
  3110 Świadczenia społeczne 186.000
    Razem zmniejszenia 186.000

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 45/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 czerwca 2018 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 186.000
  85504 Wspieranie rodziny 186.000
  3110 Świadczenia społeczne 180.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000
    Razem zwiększenia 186.000
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 186.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 186.000
  3110 Świadczenia społeczne 186.000
    Razem zmniejszenia 186.000
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
3. 855 Rodzina 186.000
  85504 Wspieranie rodziny 186.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 186.000
    Razem zwiększenia 186.000
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzinaa 186.000
  85501 Świadczenia wychowawcze 186.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 186.000
    Razem zmniejszenia 186.000

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż