Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 46/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 15.300,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 15.000,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 300,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 15.000 15.000
  80101 Szkoły podstawowe 2.000 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 0
  80103 Oddziały przedszkolne 0 15.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 15.000
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 13.000 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.000 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000 0
2. 750 Administracja publiczna 300 300
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 300 300
  4300 Zakup usług pozostałych 300 0
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 300

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż