Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" pod nazwą "Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików"

Zarządzenie Nr 47/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" pod nazwą "Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików"

Na podst. art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j Dz. U. z 2018r., poz. 395 z póź. zm.), ustawy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 2077 z 2005r.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu prawidłowej realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych wprowadza się zasady (politykę) rachunkowości Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00035-6523.2-SW0910042/17/18 z dnia 29.06.2018r. pod nazwą "Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniej szego zarządzenia.

§ 2

Sprawy nie objęte niniejszym zarządzeniem zostały uregulowane odrębnymi zarządzeniami wewnętrznymi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na czas realizacji Projektu, o którym mowa w niniejszym Zarządzeniu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" pod nazwą "Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 11:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.08.2018 12:59Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
07.08.2018 12:59 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
07.08.2018 11:12Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
07.08.2018 11:12 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)