Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 48/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 2.687 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego - 2.687 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 2.687 zł, w tym na:
- wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego - 2.687 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 2.687 zł, Z tego na:
- wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego - 2.687 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 11.650 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 4.516 zł
b) w dziale" Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 3.380 zł
d) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 3.200 zł
e) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 500 zł
f) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 54 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 lipca 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.687
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2.687
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.687
    Razem zwiększenia 2.687

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 lipca 2018 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.687
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2.687
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.687
    Razem zwiększenia 2.687

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 48/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 lipca 2018 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.687
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2.687
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.687
    Razem zwiększenia 2.687
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.687
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2.687
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.687
    Razem zwiększenia 2.687

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 48/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 lipca 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 4.516 4.516
  02001 Gospodarka leśna 4.516 4.516
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.816  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   458
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   4.058
  4300 Zakup usług pozostałych 1.700  
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3.380 3.380
  40002 Dostarczanie wody 3.380 3.380
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   38
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.331
  4430 Różne opłaty i składki 3.380  
  4480 Podatek od nieruchomości   511
3. 600 Transport i łączność 3.200 3.200
  60016 Drogi publiczne gminne 3.200 3.200
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   60
  4120 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.300
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.200  
  4270 Zakup usług remontowych   1.140
4. 851 Ochrona zdrowia 500 500
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500 500
  4190 Nagrody konkursowe 500  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   500
5. 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 54 54
  90001 Ośrodki pomocy społecznej 54 54
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   54
  4280 Zakup usług zdrowotnych 54  
    Razem 11.650 11.650

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż