Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 51/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 6.189 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 87 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 602 zł
c) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 1.500 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 4.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 lipca 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 87 87
  60017 Drogi wewnętrzne 87 87
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   87
  4430 Różne opłaty i składki 87  
2. 750 Administracja publiczna 602 602
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 602 602
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   602
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 602  
3. 851 Ochrona zdrowia 1.500 1.500
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.500 1.500
  4300 Zakup usług pozostałych 1.500  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   1.500
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000 4.000
  90001 Ośrodki pomocy społecznej 4.000 4.000
  4270 Zakup usług remontowych 4.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   2.780
  4480 Podatek od nieruchomości   1.220
    Razem 6.189 6.189

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż