Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"

Zarządzenie Nr 53/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"

Na podst. art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 395 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z 2005r.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu prawidłowej realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych wprowadza się zasady (politykę) rachunkowości Projektu nr RPPK.03.01.00-18-0099/17-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawy nie objęte niniejszym zarządzeniem zostały uregulowane odrębnymi zarządzeniami wewnętrznymi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na czas realizacji Projektu, o którym mowa w niniejszym Zarządzeniu.


Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 lipca 2018r.

I. Wyodrębniona ewidencja księgowa
1. Służby finansowe Urzędu Gminy w Starym Dzikowie prowadzą rachunkowość realizowanego projektu zgodnie z praktyką dobrej rachunkowości (wyodrębnienie księgowe od innych źródeł finansowania), by możliwe było przy każdej kontroli wykazanie pełnej ewidencji odnośnie projektu dofinansowanego ze środków funduszy unijnych.
2. Służby finansowe zobowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości dla jasnego, rzetelnego i wiernego wykorzystania i zarządzania funduszami pomocowymi.
3. W celu ewidencjonowania operacji związanych z projektem prowadzi się wyodrębnioną ewidencję księgową umożliwiającą identyfikację zadania w wyodrębnionym dzienniku oznaczonym symbolem OZE II Wykonanie instalacjifotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej.

II. Księgi rachunkowe projektu
- Beneficjentem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w zakresie realizacji projektu jest Gmina Stary Dzików z siedzibą ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików.
- Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z wymogami prawa oraz zasadami rachunkowości przyjętymi dla Urzędu (jednostki) i Gminy (organu) Stary Dzików.
- Księgi rachunkowe dla Projektu prowadzone są w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików.
- Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu finansowo-ksiegowego "FK" PUMA nabytego od firmy ZETO Software Sp. z 0.0., ul. Pieniężnego 6/7 10-005 Olsztyn.
- Każdy użytkownik programu komputerowego posiada indywidualne hasło zabezpieczające dostęp do wprowadzanych danych.
- Operacje finansowe dotyczące Projektu realizowane są z rachunku Urzędu Gminy o numerze 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001.
- Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.
- Okresem sprawozdawczym-rozliczeniowym jest kolejno: miesiąc, kwartał, półrocze i rok.
- Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim.
- Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi.
- Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów, ujmuje się w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego.
- Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
- księgę główną (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu (Wn-Ma), systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasada memoriałową, powiązania dokonanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku
- księgi pomocnicze (ewidencja analityczna), stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasada zapisu powtarzanego.
- zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych, które sporządza się na koniec każdego miesiąca, zawiera ono symbole i nazwy kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, sumę obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sumę sald na koniec okresu sprawozdawczego.
- dziennik prowadzony jest w następujący sposób:
* zdarzenia, które nastąpiły w danym miesiącu (okresie sprawozdawczym ujmowane są w nim chronologicznie
* zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi
* sumy zapisów (obroty) są liczone w sposób ciągły
* zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika
- Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są na podstawie dowodów księgowych:
* zewnętrznych - faktury, rachunki, noty księgowe, wyciągi bankowe
* wewnętrznych - dowody PK (polecenie księgowania), listy płac
- Przygotowanie dokumentów do księgowania polega na ich grupowaniu, sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i dekretowaniu.
- W planie finansowym jednostki budżetowej, tj. Urzędu Gminy w Starym Dzikowie wydatki na realizację Projektu ujęte będą w działach:
* 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", rozdziale 40002 "Dostarczanie wody" - w zakresie wydatków na budynek Stacji Uzdatniania Wody w Starym Dzikowie
* 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 8010 1 "Szkoły podstawowe" w zakresie wydatków na budynki: Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie oraz hali sportowej i Szkoły Podstawowej w Cewkowie
* 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" w zakresie wydatków na budynek oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie
* 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92195 "Pozostała działalność" w zakresie wydatków na budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie jako wydatki majątkowe w paragrafie 605 z odpowiednią czwartą cyfra klasyfikacji budżetowej tj. "7" - wydatki finansowane ze środków unijnych, "9" wydatki ze środków krajowych, także wydatki niekwalifikowalne, natomiast wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ujmuje się z czwartą cyfrą "0" .

Wykaz kont dla prowadzenia ewidencji projektu:
1. Plan kont dla budżetu.
Konta bilansowe:
- 133 - Rachunek budżetu,
- 141 - Środki pieniężne w drodze
- 901 - Dochody budżetu,
- 902 - Wydatki budżetu,
- 960 - Skumulowane wyniki budżetu
- 961 - Wynik wykonania budżetu.
2. Plan kont dla ewidencji jednostki budżetowej.
Konta bilansowe:
Zespół 0 - Majqtek trwały:
- 011- ...
- Środki trwałe,
- 071- ...
- Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- 080- ...
- Środki trwałe w budowie (inwestycje).
Zespół 1 - środki pieniężne i rachunki bankowe:
- 130- ...
- Rachunek bieżący jednostek budżetowych.
- 141- ...
- Środki pieniężne w drodze
Zespół 2 - rozrachunki i rozliczenia:
- 201- ...
- Rozrachunki z odbiorcami dostawcami,
- 225- ...
- Rozrachunki z budżetami
Zespół 7 - przychody, dochody, koszty:
- 720- ...
- Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Zespół 8 - fundusze, rezerwy i wynikfinansowy:
- 800-...
- Fundusz jednostki,
- 810- ...
- Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje,
- 860- ...
- Wynik finansowy
 
Konta pozabilansowe:
- 980- ...
- Plan finansowy wydatków budżetowych,
- 998- ...
- Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego,
- 999- ...
- Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.
Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiazanie z kontami syntetycznymi zostało przedstawione w Zarządzeniu nr 2a/20 11 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, w Zarządzeniu Nr 57/2012 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości z późniejszymi zmianami.

III. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu
Okres kwalifikowania wydatków projektu pod nazwą "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" ustalony został w umowie o dofinansowanie projektu.
Do wydatków kwalifikowalnych projektu można zaliczyć wydatek, jeżeli:
- został poniesiony w ramach projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a więc jest też uwzględniony w budżecie projektu i umowie o dofinansowanie
- jest niezbędny do realizacji projektu
- jest racjonalny, spełnia wymogi efektywnego zarządzania finansami
- jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania
- jest zgodny z kryteriami określonymi przez instytucję zarządzającą
- jest poniesiony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
- jest zgodny z dodatkowymi kryteriami przewidzianymi w umowie o dofinansowanie
Aby wzmocnić moc dowodową dokumentów dotyczących wydatków kwalifikowalnych, faktury i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej powinny być opisane w taki sposób, aby widoczny był bezpośredni związek wydatku z realizacją inwestycji.
W szczególności opis dowodu księgowego powinien zawierać następujące informacje:
- numer umowy o dofinansowanie projektu w ramach danego projektu
- informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej dokumentu księgowego
W ramach danego projektu w wyodrębnionym dzienniku mogą być księgowane być również wydatki niekwalifikowalne związane z prowadzoną inwestycją.

IV. Dokumenty finansowe - dowody księgowe
Dokumentacja księgowa projektu potwierdza poniesione wydatki, stanowi podstawę płatności oraz jest głównym elementem poddawanym kontroli.
Każda operacja i każdy wydatek muszą być potwierdzone dowodami źródłowymi: fakturami, rachunkami, wyciągami bankowymi, itp.
Dowody księgowe dokumentują przedmiot operacji, który musi pozostawać w zgodności z zatwierdzonym budżetem projektu.
Dowody poddawane są kontroli obejmującej poprawność merytoryczną i formalno-rachunkową.
Wszystkie dokumenty księgowe podlegają dekretacji zgodnie z obowiązującymi zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.
Prawidłowo opisane i sprawdzone dokumenty przekazuje się do zatwierdzenia Skarbnikowi i Wójtowi Gminy.

V. System ochrony danych oraz archiwizacja dokumentów
Dokumentacja księgowa związana z realizacją projektu przechowywana jest w zamykanych szafach, do których bezpośredni dostęp mają pracownicy realizujący projekt pod względem finansowym.
Każdy pracownik na swoim stanowisku pracy odpowiada za dokumenty gromadzone przez niego z zakresu wykonywanych czynności.
Dokumentacja księgowa związana z realizacją projektu przechowywana jest w odrębnych segregatorach.
Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się:
- regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa na zewnętrznych elektronicznych nośnikach informacji
- profilaktykę antywirusową
- systemy podtrzymania napięcia w razie awarii sieci energetycznej (UPS)
Po roku od zakończenia realizacji projektu dokumenty przekazywane są do archiwum zakładowego.
Dokumenty związane z realizacją projektu będą archiwizowane zgodnie z umową o dofinansowanie przez okres pięciu lat od dnia dokonania płatności ostatecznej przez Agencję Płatniczą.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2018 12:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż