WÓJT GMINY STARY DZIKÓW
OGŁASZA KONKURS
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W STARYM DZIKOWIE


Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260) ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Starym Dzikowie
ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Stanowisko: Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Starym Dzikowie
Rodzaj umowy: umowa o pracę

III. Wymagania niezbędne w odniesieniu do kandydata:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    wykształcenie wyższe – preferowane o kierunku zarządzania, administracji lub europeistyki
4)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    nieposzlakowana opinia,
6)    znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych i prawa Unii Europejskiej
7)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
8)     udokumentowane minimum 3 lata stażu pracy.

IV. Wymagania dodatkowe preferowane (będące przedmiotem oceny):
1)    dobra znajomość przepisów dotyczących funduszy unijnych,
2)    znajomość zadań samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami UE,
3)    duża samodyscyplina pracy,
4)    organizacja pracy własnej,
5)    umiejętność pracy w zespole,
6)    znajomość obsługi urządzeń biurowych,
7)    doświadczenie: praca przy opracowywaniu i rozliczaniu projektów unijnych – przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy, lub zaświadczeniami o zatrudnieniu i o wykonywaniu takich zadań.

V. Zakres podstawowych obowiązków:
1)    prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy strukturalnych,
2)    przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminnych kwalifikujących się do finansowania ze środków unijnych,
3)    opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej,
4)    opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów państwowych w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań gminnych z funduszy Unii Europejskiej,
5)    monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz ocena ich wykonania,
6)    końcowe rozliczanie finansowe pozyskanych środków,
7)    prowadzenie dokumentacji związanej z wydatkowaniem środków z funduszy i programów pomocowych, w tym przygotowanie dokumentacji do kontroli przez odpowiednie instytucje zarządzające,
8)    prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie na potrzeby własne, jak i na potrzeby odpowiednich instytucji zarządzających,
9)    zapewnienie trwałości projektu wynikającej z zawartych umów oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami programu,
10)    ścisła współpraca z Referatem Finansowym Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań,
11)    współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych,
12)    prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,
13)    opracowywanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzanie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

VI. Warunki pracy:
1)    wymiar czasu pracy – pełny etat, pierwsza umowa na okres próbny.
2)    miejsce pracy – stanowisko pracy mieści się w budynku Urzędu Gminy,
3)    stanowisko pracy – praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, 40 godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy,
4)    wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018.1260 j.t.)”,
2)    Curriculum Vitae z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, potwierdzonej właściwymi dokumentami, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018.1260 j.t.)”,
3)    dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń),
4)    dokumenty poświadczające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
8)    w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Dokumenty i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1)    Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. pozyskiwania środków unijnych" w terminie do dnia 31 sierpnia 2018r. do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików – decyduje data wpływu (nie data stempla pocztowego).
2)    Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje:
1)    Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.
2)    Wyniki konkursu na stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie zostaną upowszechnione w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
3)    Osoba wyznaczona do kontaktu – Pan Bogusław Gilarski – teI. 16 631-80-50.

Stary Dzików, dnia 2018-08-16.
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:
Gmina Stary Dzików

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, tel. 16 631-80-50, e-mail: urzad@starydzikow.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail:
mbuczko@starydzikow.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

•    przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Pani/Pana dane osobowe podawane dodatkowo, jak np. dane kontaktowe, będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ODBIORCY DANYCH:
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH    Dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia naboru i po upływie tego okresu będą usunięte w przypadku, gdy nie zostaną odebrane osobiście przez osobę udostępniającą.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia ochrony danych.ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH    Dane pozyskane od zainteresowanej osoby aplikującej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.08.2018 13:01
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:16.08.2018 13:01