Uchwala Nr 227/LVI/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 207/LI/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Uchwala Nr 227/LVI/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 207/LI/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 994) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały Nr 207/LI/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego kwotę 352.480,58 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 58/100) zastępuje się kwotą 371.075,70 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 70/100).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwala Nr 227/LVI/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 207/LI/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2018 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż