Uchwała Nr 228/LVI/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Uchwała Nr 228/LVI/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 84.195,12 zł, z następujących źródeł:
a) dobrowolne wpłaty mieszkańców na rzecz budowy wodociągu i sieci kanalizacyjnej - 3.400 zł
b) wpływy za zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 616 zł
c) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 10.000 zł
d) wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych) - 5.000 zł
e) wpłaty za ogrzewanie (na podstawie wystawianych refaktur) - 705,73 zł
f) wpływy z opłat za koncesje - 20.187,73 zł
g) zwrot odpisu na ZFŚS za 2017 rok - 1.185,66 zł
h) wpływy z tytułu odsetek za sprzedaż drewna - 1.700 zł
i) wpływy z tytułu sprzedaży drewna - 41.400 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 94.895,12 zł z przeznaczeniem na:
a) zwiększenie dotacji dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 0+000 - 0+365 oraz 15+759 - 19+171" - 18.595,12 zł
b) wynagrodzenia pracowników świetlic w szkołach podstawowych - 10.000 zł
c) zakup traktorka ogrodniczego - 14.200 zł
d) wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny - 10.700 zł
e) remont transformatorów na stacji uzdatnia wody i oczyszczalni ścieków - 21.300 zł
f) wykonanie projektu budowlanego do pozwolenia na wykonanie robót budowlanych - przebudowa stacji odwodnienia osadu w sposób pozwalający na wydzielenie magazynu na pioelktrolit i wapno hydratyzowane na oczyszczalni ścieków - 2.500 zł
g) zadanie "Remont nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza km 0+000 - 0+107 w m. Cewków nr dz. 2737" - 17.600 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.700 zł przeznaczoną na:
a) wynagrodzenie pracowników GOPS - 10.700 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 228/LVI/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 43.100
  02001 Gospodarka leśna 43.100
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 41.400
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.700
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.466
  40002 Dostarczanie wody 1.466
  0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 616
  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 850
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000
  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10.000
4. 750 Administracja publiczna 5.705,73
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.705,73
  0830 Wpływy z usług 705,73
  0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000
5. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20.187,73
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20.187,73
  0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20.187,73
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.735,66
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.735,66
  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2.550
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1.185,66
    Razem zwiększenia 84.195,12

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 228/LVI/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9.900
  40002 Dostarczanie wody 9.900
  4270 Zakup usług remontowych 9.900
2. 600 Transport i łączność 36.195,12
  60014 Drogi Drogi publiczne powiatowe 18.595,12
  6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 18.595,12
  60017 Drogi wewnętrzne 17.600
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500
  4270 Zakup usług remontowych 16.100
3. 750 Administracja publiczna 14.200
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14.200
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14.200
4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000
  85401 Świetlice szkolne 10.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
5. 855 Rodzina 10.700
  85504 Wspieranie rodziny 10.700
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.700
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.900
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13.900
  4270 Zakup usług remontowych 11.400
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.500
    Razem zwiększenia 94.895,12
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomos społeczna 10.700
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 10.700
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.700
    Razem zmniejszenia 10.700

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 228/LVI/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2018 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż