Uchwała Nr 229/LVI/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 229/LVI/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r poz. 121)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1.

Nabyć nieodpłatnie nieruchomość położoną na terenie wsi Moszczanica oznaczoną nr ewid. 1215 od Skarbu Państwa - na cele realizacji zadań własnych gminy dotyczących ochrony zabytków, opieki nad zabytkami i cmentarzami gminnymi.
Szczegóły określa załącznik nr do uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 229/LVI/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Lp. Nr działki Pow. (ha) Położenie Przeznaczenie nabywanej nieruchomości
1. 1215 0,2761 w. Moszczanica
gm. Stary Dzików
Teren położony w strefie: cerkiew i cmentarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 229/LVI/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2018 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż