Uchwała Nr 230/LVI/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 230/LVI/2018
Rady Gminy w Sterym Dzikowie
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w trybie przetargowym nieruchomość położoną we wsi Ułazów gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 1496 o pow. 0,4518.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 230/LVI/2018
z dnia 22.08.2018r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagodpodarowania przestrzennego
1. KW 30487 1496 0,4518 w. Ułazów

istniejące kompleksy leśne - projektowane "lasy ochronne"

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 230/LVI/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2018 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż