Zarządzenie Nr 8/2005
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie ustalenia ceny drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jed. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam cenę drewna jak w “Ramowym cenniku sprzedaży drewna Nr 1/2005” stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 16/2004 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 13 października 2004 r. w sprawie ustalenia ceny drewna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 8/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.08.2005 14:11
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:13