Uchwała Nr 232/LVII/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 232/LVII/2018
Rady Gminy w Sterym Dzikowie
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 782)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną we wsi Cewków gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 6333/26 i 6333/62 o łącznej pow. 0,03 ha na rzecz .......................................*.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 232/LVII/2018
z dnia 26.09.2018r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagodpodarowania przestrzennego
1. KW 27798 6333/26 0,02 w. Cewków

tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami

2. KW 27798 6333/62 0,01 w. Cewków

tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię i nazwisko nabywcy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 232/LVII/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.10.2018 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż