Uchwała Nr 233/LVII/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Uchwała Nr 233/LVII/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 77.394,02 zł, z następujących źródeł:
a) wpływy z tytułu sprzedaży drewna - 35.000 zł
b) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - 15.000 zł
c) dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku - 27.394,02 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 77.394,02 zł z przeznaczeniem na:
a) podatek V AT od sprzedaży drewna - 35.000 zł
b) opłatę za pobór wód podziemnych do PGW Wody Polskie - 15.000 zł
c) zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól - 27.394,02 zł
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 233/LVII/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 września 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 35.000
  02001 Gospodarka leśna 35.000
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 35.000
2. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.000
  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15.000
  0360 Wpływy z podatków od spadków i darowizn 15.000
3. 758 Różne rozliczenia 27.394,02
  75814 Różne rozliczenia finansowe 27.394,02
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21.622,99
  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5.771,03
    Razem zwiększenia 77.394,02

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 233/LVII/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 września 2018 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 35.000
  02001 Gospodarka leśna 35.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 35.000
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15.000
  40002 Dostarczanie wody 15.000
  4430 Różne opłaty i składki 15.000
3. 600 Transport i łączność 27.394,02
  60017 Drogi wewnętrzne 27.394,02
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.394,02
    Razem zwiększenia 77.394,02

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 233/LVII/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.10.2018 14:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż