Uchwała Nr 235/LVII/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stary Dzików

Uchwała Nr 235/LVII/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ppkt b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin etatowych pedagogów szkolnych w ilości 22 godzin tygodniowo.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 59/X/2011 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 235/LVII/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.10.2018 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż