Uchwała Nr 237/LVIII/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Uchwała Nr 237/LVIII/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 86.400 zł, z przeznaczeniem na:
a) zakup systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Gminy - 20.000 zł
b) wykonanie dokumentacji z zakresu BHP dla stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków - 7.000 zł
c) podatek VAT od sprzedaży drewna - 35.000 zł
d) zakup energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków - 10.000 zł
e) przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw i Otwartej Strefy Aktywności, w tym rozbiórka istniejącego boiska do piłki koszykowej z nawierzchni asfaltowej wraz z nawiezieniem gruntu na teren przyległy dz. nr ewid. 1556/1 w m Stary Dzików - 14.400 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 86.400 zł z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 10.000 zł
b) spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - 27.000 zł
c) remonty dróg dojazdowych do pól - 14.400 zł
d) realizację zadania "Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce (km 1+295 - 1+331 str. L) oraz utwardzenie terenu dz. nr 2540 i 2541" - 3.510 zł e
e) realizację zadania "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" - 8.500 zł
f) zadanie "Wymiana dachu na budynku ośrodka zdrowia w Starym Dzikowie" - 22.990 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 237/LVIII/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 17 października 2018 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 35.000
  02001 Gospodarka leśna 35.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 35.000
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3.500
  40002 Dostarczanie wody 3.500
  4300 Zakup usług pozostałych 3.500
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 9.600
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.600
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.600
4. 750 Administracja publiczna 20.000
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.000
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.500
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13.500
  4260 Zakup energii 10.000
  4300 Zakup usług pozostałych 3.500
6. 926 Kultura fizyczna 4.800
  92695 Pozostała działalność 4.800
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.800
    Razem zwiększenia 86.400
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 17.910
  60014 Drogi Drogi publiczne powiatowe 3.510
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.510
  60017 Drogi wewnętrzne 14.400
  4270 Zakup usług remontowych 14.400
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 22.990
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22.990
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22.990
3. 750 Administracja publiczna 18.500
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.500
4. 757 Obsługa długu publicznego 27.000
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 27.000
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 27.000
    Razem zmniejszenia 86.400

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 237/LVIII/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2018 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż