Uchwała Nr 238/LVIII/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 248/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Zespole Szkół w Cewkowie i Zespole Szkół w Starym Dzikowie prowadzonych przez Gminę Stary Dzików

Uchwała Nr 238/LVIII/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 248/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Zespole Szkół w Cewkowie i Zespole Szkół w Starym Dzikowie prowadzonych przez Gminę Stary Dzików

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1393, 1432) oraz art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 r. nr 2 poz. 996 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657 późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia:

§ 1

W Załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 do w/w Uchwały określających organizację Punktów Przedszkolnych w rozdziale Postanowienia końcowe, punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Punkt funkcjonuje jako jednostka feryjna tzn. tak jak pracuje szkoła.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu a sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 238/LVIII/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 248/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Zespole Szkół w Cewkowie i Zespole Szkół w Starym Dzikowie prowadzonych przez Gminę Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2018 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż