Uchwała Nr 239/LVIII/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików na czas nieoznaczony

Uchwała Nr 239/LVIII/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala

§ 1

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych) służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość na czas nieoznaczony (powierzchnia strefy służebności przesyłu wynosi 14 m2) - właściciela infrastruktury przesyłowej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7493 stanowiącej własność Gminy Stary Dzików, położonej w miejscowości Cewków, celem korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do jego obsługi.
2. Położenie urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości określa załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Szczegółowe warunki służebności zostaną określone w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, której projekt stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 239/LVIII/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików na czas nieoznaczony
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2018 14:50