Uchwała Nr 240/LIX/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Uchwała Nr 240/LIX/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) zakup traktorka do wykaszania boisk sportowych - 14.000 zł
b) ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach ratujących życie - 5.000 zł
c) zakup usług dla jednostek OSP - 3.000 zł
d) wynagrodzenia pracowników GZEAS - 16.000 zł
e) wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych - 2.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na:
a) spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - 8.000 zł
b) zadanie "Wymiana dachu na budynku ośrodka zdrowia w Starym Dzikowie" - 14.000 zł
c) wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych - 18.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.984.563,22 zł, z tego:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 259.027,08 zł
- na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.725.536,14 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 240/LIX/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 7 listopada 2018 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 8.000
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000
2. 750 Administracja publiczna 16.000
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 16.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.000
3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000
  85401 Świetlice szkolne 2.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000
4. 926 Kultura fizyczna 14.000
  92601 Obiekty sportowe 14.000
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14.000
    Razem zwiększenia 40.000
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 14.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.000
2. 757 Obsługa długu publicznego 8.000
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8.000
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 8.000
3. 801 Oświata i wychowanie 18.000
  80101 Szkoły podstawowe 18.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000
    Razem zmniejszenia 40.000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 240/LIX/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2018 09:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż