Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 59/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 29.553 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizację wyborów samorządowych - 29.553 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 29.553 zł, w tym na: - organizację wyborów samorządowych - 29.553 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 29.553 zł, z tego na:
- organizację wyborów samorządowych - 29.553 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 14.064 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 2.000 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 9.000 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.764 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 300 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 3.727 zł na:
- wykonanie podziału i szacunku gruntów - 3.727 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29.553
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 29.553
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29.553
    Razem zwiększenia 29.553

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 59/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29.553
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 29.553
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.994
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.877
  4300 Zakup usług pozostałych 1.052
  4410 Podróże służbowe krajowe 630
    Razem zwiększenia 29.553

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29.553
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 29.553
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29.553
    Razem zwiększenia 29.553
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29.553
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 29.553
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.994
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.877
  4300 Zakup usług pozostałych 1.052
  4410 Podróże służbowe krajowe 630
    Razem zwiększenia 29.553

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 59/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 2.000 2.000
  02001 Gospodarka leśna 2.000 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9.000 9.000
  40002 Dostarczanie wody 9.000 9.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000  
  4270 Zakup usług remontowych   5.000
  4300 Zakup usług pozostałych   4.000
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.727  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.727  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.727  
4. 758 Różne rozliczenia   3.727
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   3.727
  4810 Rezerwy   3.727
5. 750 Administracja publiczna 2.764 2.764
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 2.764
  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   2.764
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.750  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.750  
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 300
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300 300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300  
  4300 Zakup usług pozostałych   300
    Razem 17.791 17.791

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2018 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż