Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Zarządzenie Nr 60/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 37.476,24 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 37.476,24 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 19.560 zł, w tym z następujących źródeł:
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 19.560 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 37.476,24 zł, w tym na:
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół oraz pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem - 37.476,24 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 19.560 zł, w tym na:
- wydatki związane z realizacją programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" -19.560 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 37.476,24 zł, z tego na:
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 37.476,24 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 60/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 37.476,24
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 37.476,24
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 37.476,24
    Razem zwiększenia 37.476,24
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 19.560
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 19.560
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 19.560
    Razem zmniejszenia 19.560

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 60/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 37.476,24
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 37.476,24
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 371,04
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 37.105,20
    Razem zwiększenia 37.476,24
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 19.560
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 19.560
  3110 Świadczenia społeczne 19.560
    Razem zmniejszenia 19.560

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 37.476,24
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 37.476,24
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 371,04
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 37.105,20
    Razem zwiększenia 37.476,24
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 37.476,24
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 37.476,24
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 37.476,24
    Razem zwiększenia 37.476,24

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2018 10:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż