Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 62/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy
ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 25.999 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 13.500 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 4.921 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 4.578 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 3.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 15.600 zł na:
- zakup usług związanych z gospodarką wodną - 4.000 zł
- opłatę za pobór wód podziemnych do PGW Wody Polskie - 7.500 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu do jednostek OSP - 4.100 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 13.500 13.500
  02001 Gospodarka leśna 13.500 13.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   13.500
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 13.500  
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 11.500  
  40002 Dostarczanie wody 11.500  
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000  
  4430 Różne opłaty i składki 7.500  
3. 600 Transport i łącznośc 4.921 4.921
  60016 Drogi publiczne gminne   4.921;
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   421
  60017 Drogi wewnętrzne 2.600 2.600
  4270 Zakup usług remontowych   2.600
  4300 Zakup usług pozostałych 2.600  
  60095 Pozostała działalność 2.321 1.900
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   900
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.321  
4. 758 Różne rozliczenia   15.600
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   15.600
  4810 Rezerwy   15.600
5. 750 Administracja publiczna 4.578 4.578
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.578 1.578
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   1.578
  4260 Zakup energii 1.578  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.000 3.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   3.000
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000  
6. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.100  
  75412 Ochotnicze straże pożarne 4.100  
  4260 Zakup energii 4.100  
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000 3.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.000 3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000  
  4260 Zakup energii   3.000
    Razem 41.599 41.599

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2018 14:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż