(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 94/XVIII/2019)

Uchwała Nr 3/II/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1004)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego do wysokości 52,40 zł za 1 q, która będzie obowiązywać w roku 2019.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 179/XLVI/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2019 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 94/XVIII/2019) Uchwała Nr 3/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.12.2018 10:17
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.12.2020 07:38