(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 26/IV/2018)

Uchwała Nr 4/II/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 81/XIV/2011 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 26/IV/2018) Uchwała Nr 4/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.12.2018 10:58
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.01.2019 10:02