Uchwała Nr 12/II/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr 237/LVIII/2018 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 237/LVIII/2018 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1. w § 1 ust. 2 skreśla się pkt e)
2. w § 1 ust. 2 w pkt. f) kwotę 22.990 zł zastępuje się kwotą 31.490 zł
3. W załączniku nr 1 w tabeli II Zmniejszenia:
- w wierszu 2. kwotę 22.990 zł zastępuje się kwotą 31.490 zł
- w wierszu 3. w dziale 750 Administracja publiczna i rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 18.500 zł zastępuje się kwotą 10.000 zł oraz skreśla się paragraf 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i kwotę 8.500 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 12/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 237/LVIII/2018 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.12.2018 10:56
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.12.2018 10:56