Uchwała Nr 13/II/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.142 zł, z następujących źródeł:
a) środki Funduszu Pracy na realizację zadania pn. "Zatrudnienie asystentów rodziny" - 3.142 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.142 zł z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenie asystenta rodziny - 3.142 zł
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 13/II/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 listopada 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.142
  85322 Fundusz Pracy 3.142
  2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realziację zadań wynikających z odrębnych ustaw 3.142
    Razem zwiększenia 3.142

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 13/II/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 listopada 2018 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.142
  85322 Fundusz Pracy 3.142
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.142
    Razem zwiększenia 3.142

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 13/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.12.2018 11:06
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.12.2018 11:08