Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 66/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 10.400 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 4.000 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 5.000 zł
c) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 400 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 1.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 2.160 zł na zakup strojów ludowych dla KGW w Ułazowie.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 września 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 4.000 4.000
  60017 Drogi wewnętrzne 4.000 4.000
  4270 Zakup usług remontowych   4.000
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000  
2. 750 Administracja publiczna 5.000 5.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.500 5.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5.000
  4260 Zakup energii 4.500  
  75095 Pozostała działalność 500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o chrony prawa oraz sądownictwa 400 400
  75109 UWybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 400 400
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   400
4. 758 Różne rozliczenia   2.160
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   2.160
  4810 Rezerwy   2.160
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000 1.000
  90001 Gospodarka ściekowa i cohrona wód   1.000
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   1.000
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.160  
  92195 Pozostała działalność 2.160  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.160  
    Razem 12.560 12.560

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2018 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż