Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 70/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 2.180 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.500 zł
b) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 250 zł
c) w dziale "Kultura fizyczna" na kwotę 430 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 6.500 zł na:
a) organizację uroczystości patriotycznych i lokalnych na terenie Gminy Stary Dzików - 6.500 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 września 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.500 1.500
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.500 1.500
  4270 Zakup usług remontowych 1.500  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.500
2. 750 Administracja publiczna 6.500  
  75095 Pozostała działalność 6.500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200  
  4220 Zakup środków żywności 3.200  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.100  
3. 758 Różne rozliczenia   6.500
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   6.500
  4810 Rezerwy   6.500
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 250
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 250 250
  4270 Zakup usług remontowych 250  
  4300 Zakup usług pozostałych   250
5. 926 Kultura fizyczna 430 430
  92601 Obiekty sportowe 430 430
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 430  
  4260 Zakup energii   430
    Razem 8.680 8.680

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2018 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż