Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 71/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 111.999,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 111.499,00 zł
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 500,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25.09.2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 111.499 111.499
  80101 Szkoły podstawowe 101.781 5.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe 72.365 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.000 0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.790 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.626  
  4300 Zakup usług pozostałych 0 5.000
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 452 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 0
  4300 Zakup usług pozostałych 436 0
  80110 Gimnazja publiczne 0 76.422
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 76.422
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.266 3.266
  4300 Zakup usług pozostałych 3.266 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 3.266
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6.000 14.000
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 14.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe 6.000 0
  80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 0 12.811
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 12.811
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 500 500
  85401 Świetlice szkolne 500 500
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 500

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2018 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż