Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 72/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 5.417 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - 4.413 zł
- finansowanie zakupu urządzenia do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego - 1.004 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 2.196 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.196 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Z większa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 5.417 zł, w tym na:
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu spraw obywatelskich - 4.413 zł
- zakup urządzenia do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego - 1.004 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 2.196 zł, w tym na:
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych - 2.196 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 5.417 zł, z tego na:
- finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - 4.413 zł
- finansowanie zakupu urządzenia do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego - 1.004 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 2.196 zł, z tego na:
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.196 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 22.050 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 8.200 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 600 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 4.000 zł
d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1.500 zł
e) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 2.140 zł
f) w dziale "Rodzina" na kwotę 1.550 zł
g) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 4.060 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 72/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 września 2018 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 5.417
  75011 Urzędy wojewódzkie 5.417
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5.417
    Razem zwiększenia 5.417
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.196
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.196
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.196
    Razem zmniejszenia 2.196

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 72/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 września 2018 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 5.417
  75011 Urzędy wojewódzkie 5.417
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.413
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.004
    Razem zwiększenia 5.417
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.196
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.196
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.196
    Razem zmniejszenia 2.196

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 72/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 września 2018 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 5.417
  75011 Urzędy wojewódzkie 5.417
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5.417
    Razem zwiększenia 5.417
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.196
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.196
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.196
    Razem zmniejszenia 2.196
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 5.417
  75011 Urzędy wojewódzkie 5.417
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.413
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.004
    Razem zwiększenia 5.417
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.196
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.196
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.196
    Razem zmniejszenia 2.196

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 72/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 września 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 8.200 8.200
  02001 Gospodarka leśna 8.200 8.200
  4270 Zakup usług remontowych   8.200
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 8.200  
2. 600 Transport i łączność 600 600
  60016 Drogi publiczne gminne   600
  4270 Zakup usług remontowych   600
  60095 Pozostała działność 600  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600  
3. 750 Administracja publiczna 4.000 4.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   3.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy   3.000
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.000 1.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.000
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
  75095 Pozostała działalność 3.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000  
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500 1.500
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.500  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.500  
  75421 Zarządzanie kryzysowe   1.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500
5. 852 Pomoc społeczna 2.140 2.140
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.140 2.140
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.140
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.640  
  4300 Zakup usług pozostałych 500  
6. 855 Rodzina 1.550 1.550
  85501 Świadczenia wychowawcze 500 500
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   500
  4300 Zakup usług pozostałych 500  
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 800 800
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   800
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
  4300 Zakup usług pozostałych 300  
  85504 Wspieranie rodziny 250 250
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   250
  4410 Podróże służbowe krajowe 250  
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.060 4.060
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.060  
  4270 Zakup usług remontowych 4.060  
  90015 Oświetlenie ulic, placow i drog   4.060
  4260 Zakup energii   4.060
    Razem 22.050 22.050

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2018 14:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż