Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 75/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Z większa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 94.520 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018r. - 32.820 zł
- realizację zadań związanych z wypłatami świadczeń wychowawczych - 55.700 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 100 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 100 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 94.520 zł, w tym na:
- wypłatę zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych - 32.820 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 55.700 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 100 zł, w tym na:
- pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 100 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 94.520 zł, z tego na:
- sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018r. - 32.820 zł
- realizację zadań związanych z wypłatami świadczeń wychowawczych - 55.700 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 100 zł, z tego na:
- pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 100 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 73.585 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 19.075 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 6.930 zł
c) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 3.030 zł
d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 3.400 zł
e) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 13.500 zł
f) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 2.400 zł
g) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 25.000 zł
h) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 250 zł
4. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł na:
- zakup gazu grzewczego do remizy OSP w Starym Dzikowie oraz remizo-świetlicy w Ułazowie - 20.000 zł
5. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 października 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 38.820
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 38.820
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38.820
2. 855 Rodzina 55.700
  85501 Świadczenia wychowawcze 55.700
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 55.700
    Razem zwiększenia 94.520
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 75/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 października 2018 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 38.820
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 38.820
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38.820
2. 855 Rodzina 55.700
  85501 Świadczenia wychowawcze 55.700
  3110 Świadczenia społeczne 55.700
    Razem zwiększenia 94.520
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 75/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 października 2018 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 38.820
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 38.820
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38.820
2. 855 Rodzina 55.700
  85501 Świadczenia wychowawcze 55.700
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 55.700
    Razem zwiększenia 94.520
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100
    Razem zmniejszenia 100
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 38.820
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 38.820
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38.820
2. 855 Rodzina 55.700
  85501 Świadczenia wychowawcze 55.700
  3110 Świadczenia społeczne 55.700
    Razem zwiększenia 94.520
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 75/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 października 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 19.075 19.075
  60017 Drogi wewnętrzne 19.075 19.075
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.027  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 148  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.900  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000  
  4270 Zakup usług remontowych   19.075
  4300 Zakup usług pozostałych 8.000  
2. 750 Administracja publiczna 6.930 6.930
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.500 6.230
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500  
  4270 Zakup usług remontowych   3.400
  4280 Zakup usług zdrowotnych   530
  4300 Zakup usług pozostałych   2.300
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5.030 700
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.430  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.600  
  75095 Pozostała działalność 400  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400  
3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.030 3.030
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.030 3.030
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 80  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   680
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.350
  4300 Zakup usług pozostałych 1.850  
  4410 Podróże służbowe krajowe 500  
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.400 3.400
  75412 Ochotnicze straże pożarne 3.400 1.400
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   140
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   400
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   460
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000  
  4260 Zakup energii 13.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 400  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   600
  75421 Zarządzanie kryzysowe   2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500
  4300 Zakup usług pozostałych   500
5. 758 Różne rozliczenia   20.000
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   20.000
  4810 Rezerwy   20.000
6. 801 Oświata i wychowanie 13.500 13.500
  80101 Szkoły podstawowe 13.500 3.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.500  
  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   3.500
  80110 Gimnazja   10.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10.000
7. 851 Ochrona zdrowia 2.400 2.400
  85153 Zwalczanie narkomanii   900
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   400
  4300 Zakup usług pozostałych   400
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.400 1.500
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   1.000
  4190 Nagrody konkursowe   500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.900  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500  
8. 852 Pomoc społeczna 25.000 25.000
  85202 Domy pomocy społecznej   12.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   12.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 25.000  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000  
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania   7.000
  3110 Świadczenia społeczne   7.000
  85295 Pozostała działalność   6.000
  3110 Świadczenia społeczne   6.000
9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 250
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 250 250
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   250
10. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.000  
  92195 Pozostała działalność 7.000  
  4260 Zakup energii 7.000  
    Razem 93.585 93.585

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2018 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż