Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 76/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 1O pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 211.989,30 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacja tego zadania -187.758,30 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 7.237 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 2.100 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 14.894 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 499,94 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 499,94 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 211.989,30 zł, w tym na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacja tego zadania - 187.758,30 zł
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 7.237 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 2.100 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 14.894 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 499,94 zł, w tym na:
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół oraz pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem - 499,94 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 187.758,30 zł, z tego na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacja tego zadania -187.758,30 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 499,94 zł, z tego na:
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem - 499,94 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 8.200,63 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 7.500 zł
b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 350 zł, w tym przeniesienie między paragrafami środków funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików na kwotę 350 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 300 zł
d) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 50,63 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 4.000 zł na:
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników Urzędu Gminy - 1.000 zł
- zakup usług związanych z promocja gminy - 3.000 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 76/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 października 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 187.758,30
  01095 Pozostała działalność 187.758,30
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 187.758,30
2. 852 Pomoc społeczna 16.994
  85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14.894
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych 14.894
  85216 Zasiłki stałe 2.100
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych 2.100
3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.237
  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7.237
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych 7.237
    Razem zwiększenia 211.989,30
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Administracja publiczna 499,94
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 499,94
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 499,94
    Razem zmniejszenia 499,94

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 76/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 października 2018 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 187.758,30
  01095 Pozostała działalność 187.758,30
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.681,54
  4430 Różne opłaty i składki 184.076,76
2. 852 Pomoc społeczna 16.994
  85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.100
  3110 Świadczenia społeczne 2.100
  85216 Zasiłki stałe 14.894
  3110 Świadczenia społeczne 14.894
3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.237
  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7.237
  3240 Stypendia dla uczniów 7.237
    Razem zwiększenia 211.989,30
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Administracja publiczna 499,94
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 499,94
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,94
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 495,00
    Razem zmniejszenia 499,94

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 76/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 października 2018 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 187.758,30
  01095 Pozostała działalność 187.758,30
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.681,54
  4430 Różne opłaty i składki 184.076,76
    Razem zwiększenia 184.076,76
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Administracja publiczna 499,94
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 499,94
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,94
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 495,00
    Razem zmniejszenia 499,94
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 187.758,30
  01095 Pozostała działalność 187.758,30
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 187.758,30
    Razem zwiększenia 187.758,30

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 76/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 października 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 7.500 7.500
  60016 Drogi publiczne gminne   7.500
  4270 Zakup usług remontowych   7.500
  60017 Drogi wewnętrzne 7.500  
  4270 Zakup usług remontowych 7.500  
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 350 350
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 350 350
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350  
  4300 Zakup usług pozostałych   350
3. 750 Administracja publiczna 4.300 300
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000  
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000  
  75095 Pozostała działalność 300 300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300  
  4300 Zakup usług pozostałych   300
4. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50,63 50,63
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 50,63 50,63
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45,84  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 4,79  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   50,63
5. 758 Różne rozliczenia   4.000
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   4.000
  4810 Rezerwy   4.000
    Razem 12.200,63 12.200,63

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2018 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż