Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 77/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 16.072 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.057 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku - 7.026 zł
- zatrudnienie asystenta rodziny - 7.989 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 16.072 zł, w tym na:
- wypłatę wynagrodzenia pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.057 zł
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku - 7.026 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny - 7.989 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 1.057 zł, z tego na:
- uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.057 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 15.288,30 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.045 zł,
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 900 zł
c) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 343,30 zł
d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 1.300 zł
e) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę - 10.000 zł
f) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę - 1.500 zł
g) w dziale "Kultura fizyczna" na kwotę 200 zł, w tym przeniesienie między paragrafami środków funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików na kwotę 200 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 1.460 zł na:
- opłacenie występu zespołu Karpaty podczas obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości - 1.460 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 19 października 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.057
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.057
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.057
2. 852 Pomoc społeczna 7.026
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.026
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7.026
3. 855 Rodzina 7.989
  85504 Wspieranie rodziny 7.989
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7.989
    Razem zwiększenia 16.072

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 77/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 19 października 2018 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.057
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.057
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.057
2. 852 Pomoc społeczna 7.026
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.026
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.026
3. 855 Rodzina 7.989
  85504 Wspieranie rodziny 7.989
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.989
    Razem zwiększenia 16.072

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 77/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 19 października 2018 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.057
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.057
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.057
    Razem zwiększenia 1.057
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.057
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.057
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.057
    Razem zmniejszenia 1.057

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 77/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 19 października 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.045 1.045
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.045 1.045
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 635  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.045
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 410  
2. 750 Administracja publiczna 2.360 900
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   900
  4300 Zakup usług pozostałych   900
  75095 Pozostała działalność 2.360  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
  4220 Zakup środków żywności 700  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.460  
3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 343,30 343,30
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 343,30 343,30
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129,11  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 18,50  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 117,08  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   30,97
  4300 Zakup usług pozostałych 78,61  
  4410 Podróże służbowe krajowe   312,33
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.300 1.300
  75412 Ochotnicze straże pożarne 800 500
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300  
  4270 Zakup usług remontowych 500  
  4280 Zakup usług zdrowotnych   400
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej   100
  75421 Zarządzanie kryzysowe 500 800
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   400
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
  4300 Zakup usług pozostałych   400
5. 758 Różne rozliczenia   1.460
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   1.460
  4810 Rezerwy   1.460
6. 801 Oświata i wychowanie 10.000 10.000
  80101 Szkoły podstawowe 10.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000  
  80110 Gimnazja   10.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10.000
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500 1.500
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.500 1.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.500
8. 926 Kultura fizyczna i sport 200 200
  926 Obiekty sportowe 200 200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
  4270 Zakup usług remontowych   200
    Razem 16.748,30 16.748,30

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2018 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż