Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 80/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 91.221,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 89.604,00 zł
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 1.617,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 80/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22.10.2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 89.604 89.604
  80101 Szkoły podstawowe 86.504 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 78.900 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 204 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 0
  80103 Oddziały przedszkolne 0 20.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 20.000
  80110 Gimnazja publiczne 0 69.604
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 1.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 50.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 13.604
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 3.000
  4240 Oddziały przedszkolne 0 2.000
  80148 Stołówki szkolne 2.000 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 0
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 1.000 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 1.000 0
  80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 100 0
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 0
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.617 1.617
  85401 Świetlice szkolne 1.617 1.617
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 517 0
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 1.117
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.029 0
  4240 Oddziały przedszkolne 0 500

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2018 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż