Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie Nr 82/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.) w związku z art. 41 ust. 2 z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 t.j.) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuję z dniem 1 listopada 2018r. Panią Ewę Sokal na Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2

Zakres obowiązków Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 81/LXXXV/98 Zarządu Gminy w Starym Dzikowie z dnia 27 lutego 1998r. w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Gminy d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018r.
 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 82/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 października 2018 r.

Zakres obowiązków Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Prowadzenie i koordynacja działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowowi.
2. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwanego dalej programem) i wydatkowaniem środków publicznych w ramach w/w Programu.
3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji zadań wynikających z Programu.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy.
5. Przygotowanie i przedkładanie corocznie Wójtowi: - projektu programu,
- planu wydatków w zakresie realizacji Programu,
- sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu.
6. Prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii poprzez realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
8. Wdrażenie i propagowanie na terenie Gmininy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2018 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż