Zarządzenie Nr 83/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 83/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 83.446 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 36.657 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 15.000 zł
c) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 4.200 zł,
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 22.894 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zł
f) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 135 zł
g) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 560 zł
h) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 3.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 listopada 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 36.657 36.657
  02001 Gospodarka leśna 36.657 36.657
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000  
  4270 Zakup usług remontowych   36.657
  4280 Zakup usług zdrowotnych 57  
  4300 Zakup usług pozostałych 500  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 23.100  
2. 600 Transport i łączność 15.000 15.000
  60016 Drogi publiczne gminne 15.000 15.000
  4270 Zakup usług remontowych   15.000
  4300 Zakup usług pozostałych 15.000  
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.200 4.200
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.200 4.200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.200  
  4260 Zakup energii 2.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   4.200
4. 750 Administracja publiczna 22.894 22.894
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21.000 22.800
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   22.800
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000  
  4260 Zakup energii 5.000  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.200  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200  
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 94 94
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 94  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   94
  75095 Pozostała działalność 600  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600  
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 1.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.000 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.000
6. 801 Oświata i wychowanie 135 135
  80101 Pozostała działalność 135 135
  4260 Zakup energii   135
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 135  
7. 851 Ochrona zdrowia 560 560
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 560 560
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 560  
  4300/span> Zakup usług pozostałych   560
8. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000 3.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.000  
  4260 Zakup energii 3.000  
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   3.000
  4260 Zakup energii   3.000
    Razem 83.446 83.446

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 83/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2018 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż