Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami

Zarządzenie Nr 85/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami

Na podstawie § 8 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 i § 6 ust. 2 uchwały Rady gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 r. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg (Dz. U. Wojew. Podkarpackiego poz. 1716 z dnia 14.08.2012 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu wniosku ....................................* zam. ....................................* o umorzenie należności za pobór wody, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, umarzam:
- należności za wodę w wysokości - 61,50 zł.
- należności za ścieki - 92,07 zł.
- odsetki za wodę - 3,18 zł.
- odsetki za ścieki - 4,77 zł.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega doręczeniu ....................................*.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 85/2018
z dnia 08.11.2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 11.10.2018 r. do Wójta Gminy Stary Dzików wpłynęło podanie ....................................* zam. ....................................* w sprawie umorzenia należności za pobór wody, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci z budynku mieszkalnego.
W celu zebrania informacji potwierdzających przedstawioną sytuację materialną przez Wnioskodawcę tut. Urząd w dniu 30.10.2018 r. wystąpił do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie o udostępnienie danych osobowych w powyższym zakresie.
Otrzymana informacja z GOPS potwierdza trudną sytuację finansową i zdrowotną ...................................*.
Uwzględniając powyższe faktyorgan postanowił, że umorzy za pobór wody, odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami na kwotę 161,52 zł.

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię, nazwisko i adres zamieszkania Wnioskodawcy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2018 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż