Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza, w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE - SAREX 18/II"

Zarządzenie Nr 86/2018
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza, w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE - SAREX 18/II"

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1459, z późn. zm.), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U.  Nr 96, poz. 850) oraz § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), Zarządzenia Nr 158/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie województwa podkarpackiego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE - SAREX 18/II"

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W dniach 14 - 15 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzony na terenie Gminy Stary Dzików trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza, zwany dalej "treningiem".
2. Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia pk. "RENEGADE - SAREX 18/II" organizowanego przez podmioty szczebla centralnego: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju - Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP).
3. Szczegółowy harmonogram przebiegu treningu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Głównym celem treningu będzie praktyczna weryfikacja skuteczności i diagnozowanie słabych elementów aktualnie obowiązujących procedur ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach z powietrza oraz określenie na podstawie wniosków z jego przebiegu, dalszych kierunków doskonalenia wojewódzkiego systemu ostrzegania powietrznego, w szczególności:
1) doskonalenie odbioru przez elementy wojewódzkiego systemu ostrzegania powietrznego, komunikatów o zagrożeniu z powietrza, emitowanych przez 1 Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania (RODN) w Krakowie;
2) doskonalenie procedur wymiany informacji oraz systemu komunikacji kryzysowej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza (wojewódzka i powiatowe sieci zarządzania kryzysowego, przewodowe systemy teleinformatyczne);
3) praktyczne sprawdzenie skuteczności działania systemów alarmowych na terenie powiatu, poprzez ich fizyczne uruchomienie.

§ 2.

1. W ramach treningu, w dniach: 14-15 listopada 2018 r. (termin zapasowy - 16 listopada 2018 r.) między godz. 9.00 a 15.00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie gminy Stary Dzików.
2. W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
1) akustyczny sygnał alarmowy - "ogłoszenie alarmu";
2) akustyczny sygnał alarmowy - "odwołanie alarmu"
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).
3. Fizyczne uruchomienie systemów alarmowych w celu emisji sygnałów, o których mowa w ust. 2 przez powiatowe i gminne elementy organizacyjne SW A, nastąpi po otrzymaniu stosownego komunikatu przez PCZK Lubaczów przekazanego przez WCZK w Rzeszowie w radiowej sieci zarządzania Wojewody lub pocztą elektroniczną (awaryjnie faxem i/lub telefonem).
4. Do przeprowadzenia głośnej próby uruchomienia systemów należy wykorzystać:
1) radiowe systemy włączania syren alarmowych;
2) systemy alarmowe uruchamiane ręcznie na punktach alarmowych w sołectwach i zakładach pracy.

§ 3.

1. Zobowiązuje się Inspektora ds. zarzadzania kryzysowego do:
1) podjęcia zgodnie ze swoimi kompetencjami, stosownych działań organizacyjnych mających na celu sprawne przeprowadzenie treningu na administrowanym terenie;
2) poinformowania lokalnych społeczności o planowanej głośnej próbie uruchomienia systemów alarmowych na administrowanym terenie;

§ 4.

Zobowiązuje wszystkie podmioty biorące udział w treningu: organy administracji publicznej i kierowników zakładów pracy, do priorytetowego potraktowania w zakresie swoich kompetencji, kwestii zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom.

§ 5.

1. Termin treningu określony w § 1. ust. 1 może zostać doprecyzowany lub przesunięty w czasie, w przypadku otrzymania stosownych dyspozycji z RCB w tym zakresie.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 PCZK w Lubaczowie przekaże informacje dot. nowego terminu przeprowadzenia treningu.

§ 6.

1. Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu powierzam Inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego i OC, zobowiązuje do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza, w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE - SAREX 18/II"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2018 08:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż