Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 91/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 121.380 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 1.030 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 331 zł
- realizację świadczenia wychowawczego - 57.212 zł
- realizację świadczeń rodzinnych - 31.807 zł
- realizację rządowego programu "Dobry start" - 31.000 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 121.380 zł, w tym na:
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 1.030 zł
- wynagrodzenie pracownika realizującego usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 331 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych -57.212 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 31.807 zł
- wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start" - 31.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 121.380 zł, z tego na:
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 1.030 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 331 zł
- realizację świadczenia wychowawczego - 57.212 zł
- realizację świadczeń rodzinnych - 31.807 zł
- realizację rządowego programu "Dobry start" - 31.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 32.355 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 100 zł
b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 9.800 zł,
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 3.400 zł
d) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 18.000 zł
e) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 115 zł
f) w dziale "Rodzina" na kwotę 940 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 2.950 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 91/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 listopada 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.361
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.030
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.030
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 331
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 331
2. 855 Rodzina 120.019
  85501 Świadczenie wychowawcze 57.212
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 57.212
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 31.807
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31.807
  85504 Wspieranie rodziny 31.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31.000
    Razem zmniejszenia 121.380

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 91/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 listopada 2018 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.361
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.030
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.030
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 331
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 331
2. 855 Rodzina 120.019
  85501 Świadczenie wychowawcze 57.212
  3110 Świadczenia społeczne 57.212
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 31.807
  3110 Świadczenia społeczne 31.807
  85504 Wspieranie rodziny 31.000
  3110 Świadczenia społeczne 31.000
    Razem zmniejszenia 121.380

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 91/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 listopada 2018 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZMNIEJSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.361
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.030
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.030
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 331
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 331
2. 855 Rodzina 120.019
  85501 Świadczenie wychowawcze 57.212
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 57.212
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 31.807
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31.807
  85504 Wspieranie rodziny 31.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31.000
    Razem zmniejszenia 121.380
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.361
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.030
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.030
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 331
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 331
2. 855 Rodzina 120.019
  85501 Świadczenie wychowawcze 57.212
  3110 Świadczenia społeczne 57.212
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 31.807
  3110 Świadczenia społeczne 31.807
  85504 Wspieranie rodziny 31.000
  3110 Świadczenia społeczne 31.000
    Razem zmniejszenia 121.380

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 91/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 listopada 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łącznośc 100 100
  60016 Drogi punliczne gminne 100 100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   100
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 9.800 9.800
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.800 9.800
  4270 Zakup usług remontowych 9.800  
  4300 Zakup usług pozostałych   9.800
3. 750 Administracja publiczna 6.350 3.400
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.950  
  3030/td> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.950  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.400 3.400
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.400  
  4270 Zakup usług remontowych   739
  4300 Zakup usług pozostałych   1.500
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   561
  4410 Podróże służbowe krajowe   600
4. 758 Różne rozliczenia   2.950
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   2.950
  4810 Rezerwy   2.950
5. 801 Oświata i wychowanie 18.000 18.000
  80101 Szkoły podstawowe 18.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.000  
  80104 Przedszkola   4.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   4.000
  80110 Gimnazja   6.400
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   6.400
  80113 Dowożenie uczniów do szkół   7.600
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.200
  4270 Zakup usług remontowych   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych   3.000
  4430 Różne opłaty i składki   1.400
6. 851 Ochrona zdrowia 115 115
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115 115
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115  
  4220 Zakup środków żywności   115
7. 855 Rodzina 940 940
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 100 100
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   100
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100;  
  85504 Wspieranie rodziny 840 840
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   840
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   720,78
  4120 Składki na Fundusz Pracy   80,85
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   38,37
    Razem 35.305 35.305

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2018 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż