Zarządzenie Nr 92/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 92/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 229.274,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 225.554,00 zł
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 280,00 zł
c) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 3.440,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28.11.2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 225.554 225.554
  80101 Szkoły podstawowe 213.440 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 184.050 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.302 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.160 0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 808 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 120 0
  80103 Oddziały przedszkolne 0 28.940
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 4.700
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 17.050
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 3.630
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 3.060
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 500
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 43.250
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 3.600
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 33.650
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 5.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1.000
  80110 Gimnazja publiczne 0 139.640
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 8.190
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 95.100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 24.400
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 7.200
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 0 1.750
  80113 Dowożenie uczniów 0 5.580
  4300 Zakup usług pozostałych 0 5.580
  80148 Stołówki szkolne 12.114 1.144
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 11.020 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 844
  4260 Zakup energii 344 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 300
  80195 Pozostała działaność 0 7.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 0 1.000
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 1.000
2. 750 Administracja publiczna 3.440 3.440
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3.440 3.440
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 3.440
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.940 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 406 0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 94 0
3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 280 280
  85401 Świetlice szkolne 280 280
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 280
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280 0

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 92/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2018 10:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż