Zarządzenie Nr 100/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 100/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 185/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 47.534,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 45.014,00 zł
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 2.520,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11.12.2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 45.014 45.014
  80101 Szkoły podstawowe 42.834 8.900
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 3.900
  4010 Wynagrodzenia osobowe 26.225 0
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 294 0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 422 0
  4260 Zakup energii 15.193 5.000
  4280 Zakup usług zdrowotnych 100 0
  4300 Zakup usług pozostałych 600 0
  80103 Oddziały przedszkolne 0 650
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 500
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 100
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 50
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 78 4.279
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 2.579
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 600
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książekń 0 800
  4300 Zakup usług pozostałych 0 200
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 100
  80110 Gimnazja publiczne 0 5.214
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2.000
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książekń 0 900
  4260 Zakup energii 0 1.650
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 354
  4300 Zakup usług pozostałych 0 60
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 250
  80113 Dowożenie uczniów 0 14.180
  4300 Zakup usług pozostałych 0 14.180
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.102 9.824
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1.680
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000 0
  4410 Podróże służbowe krajowe 102 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 8.144
  80195 Pozostała działaność 0 1.967
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 750
  4300 Zakup usług pozostałych 0 1.217
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.520 2.520
  85401 Świetlice szkolne 2.520 2.520
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 1.300
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 420
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.5200 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książekń 0 500
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 300

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 100/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2018 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż