Zarządzenie Nr 101/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. "Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej"

Zarządzenie Nr 101/2018
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. "Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej"

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 11459 z późn. zm.), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850) oraz § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96), Zarządzenia Nr 181/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzeni na terenie województwa podkarpackiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania nt. "Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej" oraz Zarządzenia Nr 39/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W dniu 17 grudnia 2018 r. zostanie przeprowadzony na terenie Gminy Stary Dzików trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania nt. "Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej" zwany dalej "treningiem".
2. Harmonogram treningu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Celem treningu będzie praktyczna weryfikacja skuteczności oraz doskonalenie uruchamiania i realizacji przez organy kierowania systemu zarządzania kryzysowego i podmioty SW A procedur reagowania i przeciwdziałania skutkom zagrożeń CBRN zaistniałych na obszarze powiatu, a w szczególności:
1) Doskonalenie obsad osobowych centrów zarządzania kryzysowego i formacji SWA w zakresie wspomagania procesów decyzyjnych organów kierowania wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia CBRN na obszarze gminy;
2) Doskonalenie procedury ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu przy użyciu alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej i braku możliwości emisji sygnałów alarmowych przez systemy opierające się na wykorzystaniu tradycyjnych syren alarmowych;
3) Doskonalenie współdziałania i procedur wymiany informacji między podmiotami wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego i SW A przy użyciu systemów komunikacji kryzysowej (wojewódzka, powiatowa i gminne sieci zarządzania kryzysowego oraz przewodowe systemy teleinformatyczne);
4) Upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń oraz humanitarnych treści obrony cywilnej;
5) Doskonalenie obsad osobowych formacji SW A szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego w zakresie procedur wymiany informacji i programowania skażeń wg NATO-wskiej Metodyki ATP-45 (D).

§ 2

1. Na czas treningu rozwija się częściowo gminny SW A.
2. Do udziału w treningu angażuje się GCZK.

§ 3

1. Inspektora ds. OC w Urzędzie Gminy zobowiązuje się do podjęcia zgodnie ze swoimi kompetencjami, stosownych działań prawnych i organizacyjnych mających na celu sprawne przeprowadzenie treningu na administrowanym terenie w szczególności:
1) Kierowania koordynowania całokształtu przedsięwzięć mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie treningu zgodnie z przyjętymi założeniami na terenie gmmy.

§ 4

1. W ramach treningu zostanie aplikacyjnie aktywowana procedura ostrzegania i alarmowania ludności przy wykorzystaniu alternatywnych narzędzi technicznych, w sytuacji braku możliwości emisji sygnałów alarmowych przez systemy opierające się na wykorzystaniu tradycyjnych syren alarmowych, z powodu awarii sieci energetycznej.
2. W aplikacyjnym aktywowaniu procedury alarmowania, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić w szczególności:
1) pojazdy służb ratowniczych, porządku publicznego, komunalnych i innych, z urządzeniami nagłaśniającymi;
2) systemy sms-owe;
3) inne lokalne narzędzia (systemy)

§ 5

Zobowiązuje wszystkie podmioty biorące udział w treningu: organy administracji publicznej i kierowników zakładów pracy, do priorytetowego potraktowania w zakresie swoich kompetencji, kwestii zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom.

§ 6

Inspektor ds. OC Urzędu Gminy prześle drogą elektroniczną do referatu ZK i OC Starostwa Powiatowego w Lubaczowie sprawozdanie z przebiegu treningu w terminie do 21.12.2018 r. od dnia przeprowadzenia treningu wg wzoru określonego w załączniku nr 2.

§ 7

Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu powierzam Inspektorowi ds. OC Urzędu Gminy Stary Dzików.

§ 8

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 101/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. "Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2018 15:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż