Uchwała Nr 15/III/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.).

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 15/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.12.2018 13:45
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.12.2018 13:45