Uchwała Nr 17/III/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 800)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Na terenie Gminy Stary Dzików wprowadza się opłatę targową.
2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej:
1) Za sprzedaż z ręki do 1 m2 włącznie zajętej powierzchni targowiska - 5 zł.
2) Za sprzedaż z zajętej powierzchni targowiska powyżej 1 m2 - 10 zł.
3) Za sprzedaż z samochodu - 10 zł.

§ 2

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Adama Sobczyszyn i Pana Tomasza Szczepanka
3. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne dla inkasenta w wysokości 3,5 % od zainkasowanej sumy opłaty targowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 180/XLVI/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2019 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 17/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.12.2018 13:53
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.12.2018 13:53