Uchwała Nr 20/III/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1405)

Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia:

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną we wsi Moszczanica gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 1117 o pow. 1,0607 ha na rzecz dzierżawcy ...............................................*.

§ 2.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 20/III/2018
z dnia 12.12.2018r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagospodarowania przestrzennego
1. KW PR1L/00017143/2 1117 1,0607 w. Moszczanica przy drodze gminnej tereny najbardziej wartościowe dla rolnictwa

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię i nazwisko nabywcy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 20/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.12.2018 13:59
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:08.02.2019 10:42