Uchwała Nr 22/III/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Stary Dzików w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako przedstawiciela Gminy Stary Dzików p. Tomasza Jabłońskiego - Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 22/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Stary Dzików w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.12.2018 14:38
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.12.2018 14:38