(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 31/V/2019)

Uchwała Nr 23/III/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletnich projektów stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 186/XLVII/2017 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok z późniejszymi zmianami:
a) pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza szatniowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Cewkowie" poprzez zwiększenie zakresu przedsięwzięcia w 2018 roku wskutek zwiększenia wydatków o kwotę 174.000 zł spowodowanych koniecznością wykonania robót dodatkowych polegajacych na wykonaniu trybun systemowych, oświetlenia całej płyty boiska, oświetleniu wiaty rekreacyjnej wraz z terenem przyległym, dostawie ziemi na profilowanie płyty boiska, dodatkowego utwardzenia wokół szatni, wykonaniu rowu odwadniajacego wokół boiska.
b) pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą" poprzez zwiększenie zakresu przedsięwzięcia w 2018 roku wskutek zwiększenia wydatków o kwotę 51.440 zł spowodowanych koniecznością wykonania robót dodatkowych polegajacych na wykonaniu oświetlenia płyty boiska, wyniesieniu układu pomiarowego na zewnatrz, profilowaniu płyty boiska, montażu studni wodomierzowej z przyłączem, modernizacji istniejącej szatni.
2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1 zwiększeniu ulegają wydatki na przedsięwzięcia wymienione w ust. 1 lit. a) i b) w 2018 r. o kwotę 225.400 zł.
3. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ulegaja zwiększeniu do kwoty 7.506.243,88 zł.
4. Limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust.1 ulega zwiększeniu o kwotę 225.440 zł, w tym:
- w roku 2018 zwiększa się o kwotę 225.440 zł

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2024, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załacznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 31/V/2019) Uchwała Nr 23/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.12.2018 15:02
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:08.01.2021 08:55