Uchwała Nr 24/III/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 70.000 zł, z następujących źródeł:
a) wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - 25.000 zł
b) wpływy z tytułu sprzedaży wody - 45.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 342.240 zł z przeznaczeniem na:
a) wpłatę 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej - 500 zł
b) wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 12.000 zł
c) zakup oleju grzewczego - 18.000 zł
d) dotację podmiotową dla GOK w Starym Dzikowie - 29.300 zł
e) podatek VAT od sprzedaży drewna - 57.000 zł
f) zadanie "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą" - 51.440 zł
g) zadanie "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza szatniowego i niezbędna infrastrukturą towarzyszącą w Cewkowie" - 174.000 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 272.240 zł przeznaczone na:
a) zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody - 15.000 zł
b) zakup usług z zakresu geodezji i kartografii - 10.000 zł
c) spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - 14.000 zł
d) dodatki mieszkaniowe - 3.800 zł
e) zakup usług związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych - 2.000 zł
f) zakup usług związanych z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych - 2.000 zł
g) zadanie "Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Cewkowie" - 212.620 zł
h) zadanie "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Cewkowie" - 12.820 zł
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 24/III/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 45.000
  40002 Dostarczanie wody 45.000
  0830 Wpływy z usług 45.000
2. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25.000
  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 25.000
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25.000
    Razem zwiększenia 70.000

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 24/III/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 500
  01030 Izby rolnicze 500
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 500
2. 020 Leśnictwo 57.000
  02001 Gospodarka leśna 57.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 57.000
3. 750 Administracja publiczna 30.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.000
4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29.300
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 29.300
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 29.300
5. 926 Kultura fizyczna 225.440
  92601 Obiekty sportowe 225.440
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.440
    Razem zwiększenia 342.240
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15.000
  40002 Dostarczanie wody 15.000
  4260 Zakup energii 15.000
2. 710 Działalność usługowa 10.000
  71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10.000
  4300 Zakup usług pozostałych 10.000
3. 757 Obsługa długu publicznego 14.000
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 14.000
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 14.000
4. 801 Oświata i wychowanie 12.820
  80101 Szkoły podstawowe 12.820
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.820
5. 852 Pomoc społeczna 12.820
  85215 Dodatki mieszkaniowe 12.820
  3110 Świadczenia społeczne 12.820
6. 855 Rodzina 4.000
  85508 Rodziny zastępcze 2.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.000
  85510 Działność placowek opiekuńczo-wychowawczych 2.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.000
7. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 212.620
  92195 Pozostała działalność 212.620
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212.620
    Razem zmniejszenia 272.240

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 24/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.12.2018 19:30
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.12.2018 19:32